Υποβάθμιση του ρόλου των δημοτικών συμβουλίων;

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την Ιθαγένεια και τους Ο.Τ.Α. και συγκεκριμένα στο Άρθρο 23 & 29 που αναφέρονται στην αρμοδιότητα Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού επί προσλήψεων και στην ανάθεση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ δίνονται επιπλέον αρμοδιότητες σε αυτές.

Συγκεκριμένα σε αυτές που προβλέπονται να δοθούν στο άρθρο 23 και εντοπίζονται λογικές επιφυλάξεις ιδιαίτερα στις κατωτέρω, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες:
• αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού
• αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων
• αποφασίζει για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων
• την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων
• αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων.

Στο Άρθρο 29 που αναφέρεται στην Ανάθεση αναπτυξιακών αρμοδιοτήτων στις Οικονομικές Επιτροπές των ΟΤΑ προστίθενται αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (που έχει μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο)
• την έγκριση και παραλαβή των μελετών
• την αποδοχή χρηματοδότησης
• την αποδοχή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης

Επίσης με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον δήμαρχο, μετά τη σχετική απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής.

Συμπερασματικά οι αρμοδιότητες που δίνονται στην Οικονομική Επιτροπή αποδυναμώνουν το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου της Οικονομικής Επιτροπής με πρόσθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων. Η άποψη μου είναι πως στην Οικονομική Επιτροπή δεν εκπροσωπούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις σε αντίθεση με το Δημοτικό Συμβούλιο που αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό συλλογικό όργανο λήψης αποφάσεων και η κυβέρνηση θα πρέπει να επανακαθορίσει τη θέση της μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Γράφει ο Δημήτρης Τσιμπανάκος, Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου, Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε