Συνεργάτη κτηνίατρο θα προσλάβει ο Μπέος

Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν σήμερα, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, οργάνωση και λειτουργία καταφυγίου κ.λ.π.)
Απαιτούμενα Προσόντα 1. Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 του Ν. 3584/07. 2. Πτυχίο Κτηνιάτρου, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κτηνιάτρου. 4. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία σε ανάλογο αντικείμενο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 1. Αίτηση. 2. Βιογραφικό σημείωμα. 3. Τίτλος σπουδών. 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος 5. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου δε θα ασκείται ελεύθερο επάγγελμα. 6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Σχετικές αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στον Δήμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] (με απαραίτητη αναφορά στο θέμα: «Αίτηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη») από 14/6/2024 (ημέρα δημοσίευσης) μέχρι και την 20/6/2024 (έως 11:59 μ.μ.) και θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών).
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται: Τα πλήρη ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail), καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην αίτηση.
Ως προς την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, όπως παραπάνω αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν το σχετικό έντυπο μέσω του gov.gr. και στη διαδρομή https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdoseupeuthunes-deloses
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τοπάλη 12-Δημητριάδος 4ος όροφος), εντός της ως άνω ημερομηνίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 09:00 π.μ. έως και 14:00 μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα 24213 53120, 53114, 53118 και 53124.

Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.