Δήμος Βόλου: Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και πρόσληψη 18 μακροχρόνια ανέργων

Σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που αφορά στην απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών θα συμμετάσχει και ο Δήμος Βόλου και θα ζητήσει την πρόσληψη 18 εργαζομένων.
Σύμφωνα με τη διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες στην υπηρεσία γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα επιχορήγησης. Από τις 18 θέσεις που ζητά ο Δήμος, οι 16 αφορούν σε ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και οι δύο σε ΔΕ Οδηγών Οχημάτων με άδεια Γ΄ κατηγορίας .

Η διάρκεια της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού, προσδιορίζεται για 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης μέχρι άλλους 12 μήνες εφόσον υπάρχουν ανάγκες και οι διαθέσιμοι πόροι.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 20.6041.001, Κ.Α 20.6054.001 και θα προβλεφθούν οι αντίστοιχες στον προϋπολογισμό του 2021.
Η πρόταση της Διεύθυνσης Καθαριότητας θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει έγκριση.