Τρία νέα προγράμματα για 2.550 ανέργους έως το τέλος του 2019

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι και ποια τα ποσά των επιδοτήσεων

Τρία νέα στοχευμένα προγράμματα για 2.550 ανέργους διαφορετικών κατηγοριών ετοιμάζεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ μέχρι τα τέλη του 2019. Το κάθε ένα από αυτά στοχεύει και σε διαφορετική δεξαμενή ανέργων όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον νέο Διοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο ΟΑΕΔ βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης και επαναπροσδιορισμού του ρόλου του με συγκεκριμένους στόχους και προγραμματισμό. Ταυτόχρονα, ωστόσο, με την χάραξη της νέας πορείας, την οποία αναμένεται να ακολουθήσει ο ΟΑΕΔ, σε φάση υλοποίησης βρίσκονται τρία νέα προγράμματα. Οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να βγουν στον αέρα για αιτήσεις μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη. Τα δυο από τα τρία υλοποιούνται στην Δυτική Μακεδονία, καθώς πρόκειται για μια Περιφέρεια της χώρας με πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας. Ειδικότερα έρχονται:

1.Πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης για 2.000 ανέργους ηλικίας 55-67 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, για παράδειγμα μακροχρόνια άνεργοι (χρόνος συνεχόμενης ανεργίας άνω των 12 μηνών). Το πρόγραμμα προβλέπει θέσεις πλήρους απασχόλησης με επιδότηση κατ αρχήν για ένα 12μηνο με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες (δηλαδή προβλεπόμενη συνολική απασχόληση 24 μήνες). Το πρόγραμμα θα ανοίξει για θέσεις σε Δήμους, Περιφέρεις και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα επιδοτεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως του ανώτατου ποσού των 600 ευρώ. Θα δικαιολογεί δηλαδή μεικτούς μισθούς έως 1.200 ευρώ.

2. Στοχευμένο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης σε θέσεις προεργασίας για 300 ανέργους ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Η αποζημίωση θα είναι ίση με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 650 ευρώ. Η επιδότηση του προγράμματος θα διαρκεί 7 μήνες.

3. Στοχευμένο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης και για το brain drain. Οι ωφελούμενοι θα είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 22-39 ετών πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη Δυτική Μακεδονία. Το πρόγραμμα θα προβλέπει ακαθάριστο μεικτό μισθό 1.040 ευρώ για ανέργους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 990 ευρώ μεικτά για ανέργους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).